Stanovy klubu

 Úplné znění ke dni 12. 12. 2015

 Čl. 1

 Úvodní ustanovení

Název: Klub pracovních ovčáckých psů České republiky, z.s.

Sídlo: Předslavice 19 , 387 01 Předslavice .  IČO:26662256

Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.

Čl. 2

Předmět činnosti

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora rozvoje chovu, výcviku a využití ovčáckých psů a to zejména pracovních Border Collií v zemědělství.

Spolek je asociovaný k Mezinárodní organizací ovčáckých psů ( ISDS ) se sídlem ve Velké Británii. Spolek se podílí na organizaci  Kontinetálního Mistrovství Evropy (Continetal sheepdog championship) a je rovněž členem výboru pro jeho pořádání (Committee of the Continental Sheepdog Championship).

Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. bude sdružovat vlastní členy, ať již řádné nebo mimořádné, bude vydávat vlastní pravidla ke své činnosti a k závodní činnosti na území České republiky a provozovat drobnou hospodářskou činnost bezprostředně souvisící s naplňováním cílů sdružení.

Čl. 3
Orgány spolku

1. Předseda spolku
2.Výbor spolku
3. Členská schůze

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Zastupuje spolek navenek a o svém jednání neprodleně informuje výbor. Při dispozici s majetkem nad 10.000,- Kč je povinen si předem vyžádat souhlas výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí jako první člen výboru na období tří let. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

(b) svolání a vedení schůzí výboru, a to nejméně 4x do roku

(c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Výbor spolku

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2. Výbor je statutárním orgánem, má 5 členů včetně předsedy spolku a je volen členskou schůzí na dobu tří let.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Jednání výboru je možné jak osobní, tak i elektronickou formou komunikace.

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním přítomných členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:

(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

(b) rozhodovat o změně stanov

(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

(d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,

(e) schvalovat výsledek hospodaření spolku

(f) volit členy výboru, předsedu

(g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

(h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním a může být provedena elektronicky. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

 6. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných řádných členů spolku.

 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Čl. 4
Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné a je rozděleno na členství řádné a mimořádné. Členem spolku Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. (dále jen „ člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu. Řádný člen má právo volit na členské schůzi a využívat dalších výhod spojených se členstvím popsaných v článku 5.

Mimořádný člen je pouze takový, který se chce prostřednictvím spolku stát členem International Sheepdog Society (ISDS) se sídlem ve Velké Britanii. Dalších výhod členství mimořádný člen nevyužívá.

Řádné členství ve spolku vzniká přijetím za člena členskou schůzí. Mimořádné členství vzniká po podání přihlášky a zaplacení členských poplatků.

Zakládající členové Klubu pracovních ovčáckých psů ČR mají právo na doživotní členství v tomto spolku.

Ukončení členství

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení

písemného oznámení o ukončení členství výboru

(b) úmrtím člena

(c) o vyloučení člena na návrh výboru rozhoduje členská schůze  – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku

(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem

(e) zánikem spolku

Čl. 5

Práva a povinnosti řádných členů

Práva řádných členů:

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

Povinnosti členů:

(a) platit členské příspěvky

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

(d) napomáhat dle svých schopností a možností činnosti spolku

Práva a povinnosti mimořádných členů

Práva mimořádných členů jsou:

(a) být prostřednictví spolku členem International Sheepdog Society

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

Povinnosti mimořádných členů:

(a) platit členské příspěvky pro mimořádné členy

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Čl. 6

Zásady hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Veškeré další otázky v těchto stanovách neobsažené jsou řešeny v organizačním řádu, který je schválen členskou schůzí.

3. Spolek Klub pracovních ovčáckých psů, z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti.  Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Čelině 12. 12. 2015