Stanovy klubu

STANOVY

Stanovy spolku

 Úplné znění ke dni 12. 12. 2015

 Čl. 1

 Úvodní ustanovení

Název: Klub pracovních ovčáckých psů České republiky, z.s.

Sídlo: Předslavice 19 , 387 01 Předslavice .  IČO:26662256

Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.

Čl. 2

Předmět činnosti

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora rozvoje chovu, výcviku a využití ovčáckých psů a to zejména pracovních Border Collií v zemědělství.

Spolek je asociovaný k Mezinárodní organizací ovčáckých psů ( ISDS ) se sídlem ve Velké Británii. Spolek se podílí na organizaci  Kontinetálního Mistrovství Evropy (Continetal sheepdog championship) a je rovněž členem výboru pro jeho pořádání (Committee of the Continental Sheepdog Championship).

Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. bude sdružovat vlastní členy, ať již řádné nebo mimořádné, bude vydávat vlastní pravidla ke své činnosti a k závodní činnosti na území České republiky a provozovat drobnou hospodářskou činnost bezprostředně souvisící s naplňováním cílů sdružení.

 

Čl. 3
Orgány spolku

1. Předseda spolku
2.Výbor spolku
3. Členská schůze

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Zastupuje spolek navenek a o svém jednání neprodleně informuje výbor. Při dispozici s majetkem nad 10.000,- Kč je povinen si předem vyžádat souhlas výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí jako první člen výboru na období tří let. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

(b) svolání a vedení schůzí výboru, a to nejméně 4x do roku

(c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Výbor spolku

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2. Výbor je statutárním orgánem, má 5 členů včetně předsedy spolku a je volen členskou schůzí na dobu tří let.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Jednání výboru je možné jak osobní, tak i elektronickou formou komunikace.

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním přítomných členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Do její působnosti tak náleží:

(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

(b) rozhodovat o změně stanov

(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

(d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,

(e) schvalovat výsledek hospodaření spolku

(f) volit členy výboru, předsedu

(g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

(h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním a může být provedena elektronicky. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

 6. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných řádných členů spolku.

 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Čl. 4
Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné a je rozděleno na členství řádné a mimořádné. Členem spolku Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. (dále jen „ člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu. Řádný člen má právo volit na členské schůzi a využívat dalších výhod spojených se členstvím popsaných v článku 5.

Mimořádný člen je pouze takový, který se chce prostřednictvím spolku stát členem International Sheepdog Society (ISDS) se sídlem ve Velké Britanii. Dalších výhod členství mimořádný člen nevyužívá.

Řádné členství ve spolku vzniká přijetím za člena členskou schůzí. Mimořádné členství vzniká po podání přihlášky a zaplacení členských poplatků.

Zakládající členové Klubu pracovních ovčáckých psů ČR mají právo na doživotní členství v tomto spolku.

Ukončení členství

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení

písemného oznámení o ukončení členství výboru

(b) úmrtím člena

(c) o vyloučení člena na návrh výboru rozhoduje členská schůze  – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku

(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem

(e) zánikem spolku

Čl. 5

Práva a povinnosti řádných členů

Práva řádných členů:

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

 

Povinnosti členů:

(a) platit členské příspěvky

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

(d) napomáhat dle svých schopností a možností činnosti spolku

 

Práva a povinnosti mimořádných členů

Práva mimořádných členů jsou:

(a) být prostřednictví spolku členem International Sheepdog Society

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

 

Povinnosti mimořádných členů:

(a) platit členské příspěvky pro mimořádné členy

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

 

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

Čl. 6

Zásady hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Veškeré další otázky v těchto stanovách neobsažené jsou řešeny v organizačním řádu, který je schválen členskou schůzí.

3. Spolek Klub pracovních ovčáckých psů, z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti.  Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

V Čelině 12. 12. 2015

 

Členství KPOP

Členství v KPOP jako by je rozděleno na tři „formy“:

 1. Plné členství – jedná se o členství v KPOP ČR o.s. a členství v ISDS ( International Sheep Dog Society – Mezinárodní asociace ovčáckých psů ) Toto „plné členství“ umožňuje chovat psy v rámci plemenné knihy ISDS + různé výhody ze strany KPOP. Pozn.: dle jistých regulí anglické ISDS , nemůže být občan ČR členem ISDS, aniž by dotyčná osoba nebyla zároveň členem asociovaného sdružení v dané zemi, tedy KPOP ČR, o.s.

 2. Statut „Příznivec“ KPOP - jedná se členství „pouze“ pro ČR. Je určeno lidem, kteří chtějí využívat výhod členství v KPOP , ale nechtějí chovat pod ISDS plemennou knihou.

 3. Status „Dočasné členství“ Valné shromáždění 2009 odhlasovalo statut „dočasného“ členství , které může udělit výbor kdykoliv v průběhu roku.Po odsouhlasení výborem a zaplacení členského příspěvku jsou naplněný podmínky dočasného členství.Po schválení členství valným shromážděním se pak stává plnoprávným členem KPOP. V případě, že valné shromáždění z nějakého důvodu nového člena nepřijme je toto rozhodnutí „nadřazeno“ rozhodnutí výboru , a tento člověk již nemůže nikdy žádat o statut dočasného člena.

Získat členství (všechny „formy“) je možno po vyplnění online přihlášky dole.

Členem klubu se zájemce stává až po schválení přihlášky valným shromážděním členů (valné shromáždění se koná vždy jednou za rok obvykle v listopadu či prosinci) a zaplacením příspěvku.

Členské příspěvky:

Po schválení přihlášky do klubu může být uhrazen členský příspěvek. Příspěvek se skládá z příspěvku pro KPOP (jeho výši vždy odhlasuje valné shromáždění členů) a z příspěvku pro ISDS (jeho výše je nám každoročně oznámena z Anglie začátkem roku, mění se i s ohledem na bankovní kurzy).
Pro rok 2013 – KPOP 500,- Kč                       ISDS 500,- Kč 
Příznivec KPOP hradí pouze členský příspěvek pro KPOP, v případě plného členství jsou hrazeny obě částky.

Forma úhrady:

Elektronickou formou - převodem přímo na klubový účet č. 2476399001/5500.
Jako variabilní symbol může být použito rodné číslo nebo IČO + do poznámek jméno plátce(výpisy z účtu jsou veřejně přístupné - pokud bude plátce z jakéhokoliv důvodu chtít, aby jeho "identita" nebyla veřejně spojována s KPOP, užije libovolný variabilní symbol a tento potvrdí na klubový email).
K úhradě členských příspěvků do Anglie (pro ISDS) se používá hromadné platby z klubového účtu (zpravidla do konce ledna příslušného roku). Proto je nutné poslat příspěvek pro ISDS nejdéle do 20. ledna. V případě platby po tomto termínu , se k platbě členského příspěvku připočítá i poplatek za převod na účet ISDS v Anglii ( cena mezinárodní transakce je cca 500,- Kč ).

 Členství

Členství v KPOP jako by je rozděleno na tři „formy“:

 1. Plné členství – jedná se o členství v KPOP ČR z.s. a členství v ISDS ( International Sheep Dog Society – Mezinárodní asociace ovčáckých psů ) Toto „plné členství“ umožňuje chovat psy v rámci plemenné knihy ISDS + různé výhody ze strany KPOP. Pozn.: dle jistých regulí anglické ISDS , nemůže být občan ČR členem ISDS, aniž by dotyčná osoba nebyla zároveň členem asociovaného sdružení v dané zemi, tedy KPOP ČR, z.s..

 2. Statut „Příznivec“ KPOP - jedná se členství „pouze“ pro ČR. Je určeno lidem, kteří chtějí využívat výhod členství v KPOP , ale nechtějí chovat pod ISDS plemennou knihou.

 3. Status „Mimořádné členství“  - členská schůze 2015 odhlasovala statut „mimořádného“ členství. Je určeno lidem, kteří nechtějí využívat výhod plného členství, ale chtějí chovat pod ISDS.

Získat členství (všechny „formy“) je možno po zaslání přihlášky,volnou formou, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Členem klubu se zájemce stává až po schválení přihlášky členskou schůzí (členská schůze se koná vždy jednou za rok obvykle v listopadu či prosinci) a zaplacením příspěvku. (neplatí pro mimořádné členství) Zájemce o mimořádné členství zašle emailem přihlášku s potvrzením o zaplacení příspěvku.

 

 

 

 

Členské příspěvky:

Po schválení přihlášky do klubu může být uhrazen členský příspěvek. Příspěvek se skládá z příspěvku pro KPOP (jeho výši vždy odhlasuje valné shromáždění členů) a z příspěvku pro ISDS (jeho výše je nám každoročně oznámena z Anglie začátkem roku, mění se i s ohledem na bankovní kurzy).

Pro rok 2022

KPOP plné členství 500 Kč               ISDS 500Kč      

KPOP mimořádné členství 300 Kč            ISDS - 500 Kč 

Příznivec KPOP hradí pouze členský příspěvek pro KPOP, v případě plného členství se hradí KPOP + ISDS. Mimořádný člen hradí příspěvek KPOP 300 Kč a ISDS 500 Kč.

Za rok 2022 je třeba zaplatit do 12.2.2022 (KPOP odesílá peníze do ISDS 13.2.22), platby pro ISDS v pozdějším termínu si musí každý zajistit na účet ISDS sám.

 

Forma úhrady:

 Elektronickou formou - převodem přímo na klubový účet č. 2476399001/5500. Jako variabilní symbol může být použito rodné číslo nebo IČO + do poznámek jméno plátce(výpisy z účtu jsou veřejně přístupné - pokud bude plátce z jakéhokoliv důvodu chtít, aby jeho "identita" nebyla veřejně spojována s KPOP, užije libovolný variabilní symbol a tento potvrdí na klubový email).

K úhradě členských příspěvků do Anglie (pro ISDS) se používá hromadné platby z klubového účtu (zpravidla do konce ledna příslušného roku). Proto je nutné poslat příspěvek pro ISDS nejdéle do konce ledna. 

Klubový účet

Zde již brzy uvidíte transparentní účet našeho klubu.

International Sheep Dog Society - ISDS

Veškeré informace o ISDS najdete na webových stránkách www.isds.org.uk

Nejčastěji jsou kladeny dotazy ohledně registrace psů a štěňat a testu pro Registration on Merit, proto Vám tyto dvě sekce nabízíme v českém překladu.

Registrace psů a štěňat

ROM - Registration on Merit

Klubový šampionát

KL.Š

 

Pravidla ŠAMPIONÁTU KPOP

1) Pro každý rok jsou stanoveny závody, které se započítávají. 

2) Bodování:

Umístění v závodu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Body

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 3) Do šampionátu se započítávají pouze čeští účastníci jednotlivých závodů. Při více bězích v jednom závodu se započítávají konečné výsledky. V případě, že po kvalifikačních bězích proběhne finálový běh, započítává se pořadí podle umístění ve finále. Pokud počet účastníků nenaplní potřebný počet míst, doplní se z kvalifikace.  Pro celkový výsledek šampionátu se každému nezapočítá jeden nejhorší běh.

4) Předání štítu vítězovi šampionátu se uskuteční na výroční schůzi klubu.


 

ŠAMPIONÁT 2018 - Vítěz: Roman Holeček a Tap

 

Šampionátu v roce 2018 se zůčastnilo 30 psů , výsledky zde

Závody započítávající se v roce 2018: Tušimice (ovce q), Tichá (ovce q), Malá Černoc (ovce q) , MR Farmy (ovce) a Tichá 25.11.18 (ovce q).

 

 


ŠAMPIONÁT 2017 - Vítěz: Iva Jílková a Dot

 

Závody započítávající se v roce 2017: Tichá (ovce), Tichá (open), Čelina (ovce MR), Veselí (ovce), Huníkov (ovce q), Huníkov (ovce t3)

Výsledky šampionátu 2017 zde


 

ŠAMPIONÁT 2016 - Vítěz: Iva Jílková a Dot

Závody započítávající se v roce 2016: Tichá (ovce), Tichá (krávy), Huníkov (ovce), Czech Open - Čelina (ovce), Huníkov (ovce trial 3), Koclířov (ovce MR)

Výsledky šampionátu 2016 zde


 

ŠAMPIONÁT 2015Vítěz: Roman Holeček a Linka

Závody započítávající se v roce 2015: Raná u Loun (ovce), Přestavlcký pazneht (jalovice), Huníkov (ovce MR - trial 3), Czech Open - Čistá (ovce), Huníkov (ovce trial 3)

Výsledky šampionátu 2015 zde

 


  

ŠAMPIONÁT 2014 - Vítěz: Petr Kryštof a Skip

Závody započítávající se v roce 2014: Raná u Loun (ovce), Přestavlcký pazneht (jalovice), Čelina  (ovce), Tichá ( jalovice), Huníkov (jalovice, ovce), Czech Open - Krkonoše (ovce)

Výsledky šampionátu 2014 zde

  


 

ŠAMPIONÁT 2013 - Vítěz: Roman Holeček a Linka

Závody započítávající se v roce 2013: Přestavlcký pazneht (jalovice), Čelina - MR farmy (ovce), Raná u Loun (ovce), Czech Open - Krkonoše (ovce), Tichá - MR jalovice.

Výsledky šampionátu 2013 zde

 


 

ŠAMPIONÁT 2012 - Vítěz: Petr Kryštof a Skip

Závody započítávající se v roce 2012: Přestavlky (jalovice), Huníkovský pohár (ovce, krávy), Čelina - MR farmy (ovce), Czech Open - Koclířov (ovce), Tichá - MR jalovice.

Výsledky šampionátu 2012 zde

 


 

ŠAMPIONÁT 2011 - Vítěz: Pavlína Mertová a Bess ISDS 290236

V roce 22011 se zúčastnilo 43 psů.

 


 

ŠAMPIONÁT 2010 - Vítěz: Tomáš Fajmon a Obelix ISDS CZ/284577

Závody započítávající se v roce 2010: Čelina - kvalifikace na Continental (ovce), Huníkovský pohár (ovce, krávy), Koclířov - MR farmy, Koclířov - kvalifikace na Continental

V roce 2010 se zúčastnilo 33 psů.

Výsledky šampionátu zde

 


 

ŠAMPIONÁT 2009 - Vítěz: Tomáš Fajmon a Obelix ISDS CZ/284577

 


 

ŠAMPIONÁT 2008 - Vítěz: Petr Kryštof a Arasid ISDS CZ/285415

 


 

ŠAMPIONÁT 2007 - Vítěz: Tomáš Fajmon a Obelix ISDS CZ/284577

 


  

ŠAMPIONÁT 2006 - Vítěz: Radim Holovský a Guma Hrdlička ISDS CZ/285232

Závody započítávající se v roce 2006: Okřešice (jalovice), Nečtiny - MR jalovice, Koclířov - MR ovce, Janova ves (jalovice)

V roce 2006 se zúčastnilo 27 psů.

Výsledky šampionátu zde

 


 

ŠAMPIONÁT 2005 - Vítěz: Jan Hála a Flocka Gemma ISDS 255036

Závody započítávající se v roce 2005: Koclířov (ovce), Okřešice (jalovice), Nečtiny (jalovice), Nečtiny - MR krávy, Oráčov (ovce), Mořina (jalovice).

V roce 2005 se zúčastnilo 22 psů

Výsledky šampionátu zde

 

Continental sheepdog trial

Mistrovství Evropy - Continental:
Na sklonku roku 2007 dostala Česká republika možnost vyslat dva zástupce na Kontinentální mistrovství ovčáckých psů v roce 2008 a v letech následujících.

Raději zde nebudeme užívat název Mistrovství Evropy, protože může být značně zavádějící. Klub Pracovních ovčáckých psů ČR, o.s. byl pověřen Výborem kontinentálního mistrovství ovčáckých psů (Committee of the Continental Sheepdog Championship - CCSC) vedením kvalifikace pro výběr těchto dvou závodníků.

První registrovaný závod ovčáckých psů se konal v roce 1873 ve Walesu. Ovšem trvalo více než dalších 100 let, než se podařilo zorganizovat vrcholný závod ovčáckých psů na kontinentu. Toto rozdělení na kontinent a ostrovy je historicky závislé na výskytu vztekliny na kontinentu, a proto psi z jiných než Britských ostrovů nemohli startovat na závodech ISDS na ostrovech. Stejně tak psi z Britských ostrovů se nemohli zúčastňovat závodů na kontinentu. První Continental se konal v roce 1985 ve Švýcarsku. Hlavní zásluhu na organizaci těchto závodů měla "první dáma kontinentálního pasení" paní Odette Lieber. Rozhodčím na těchto závodech byl současný prezident ISDS Jim Easton. Následně byla založena CCSC, která je zodpovědná za organizování závodu Continental pro každý rok. 


Pro výběr nejlepších psů na závody od roku 2017 (ME a MS) se bude počítat 2/3 nejlepších bodových výsledků (skóre z každého běhu) daného psa. Při stanovení počtu nejlepších běhů se zaokrouhluje nahoru, tedy z deseti běhů se bere sedm nejlepších nebo z devíti se bude počítat šest. Kvalifikace se může zůčastnit jakýkoliv pes ,jehož psovod má trvalý pobyt na uzemí ČR.

 


Continental 2022 

Proběhne ve Francii 24.-28.8.2022

Výsledky kvalifikací pro Continental 2022 ZDE

 


 

 

 

Continental 2021

Proběhne v Holandsku 11.-15.8.2021

Výsledky kvalifikací pro Continental 2021 ZDE

 

 

 

 


 

Continental 2020

 (http://www.rg-bern-freiburg.ch/csc2020/english.html)

V roce 2020 se koná Continental v Ollon, Švýcarsko. 8.-11.10.2020

Pro výběr České reprezentace se počítají kvalifikační závody z roku 2019 (2xPavlínov 2019, 2xRaná 2019, 4xOpen 2019, 1x Malá Černoc 2019), kvalifikace Tichá 26.7.20 (pravděpodobně 2 kola), Kvalifikace Pavlínov 1.8.20 (pravděpodobně 2 kola), Czech National 2020 Huníkov (pravděpodobně 4 kola). 

Výsledky kvalifikací na Continental 2020 ZDE

 

 


 

Průběžné výsledky kvalifikace pro Continental 2019 v Německu zde 


 Continental 2018 Česká republika, Tichá (Dolní Dvořiště)

23.8. - 26.8.2018

http://continental2018.cz/

 Konečné pořadí kvalifikace ZDE


Continental 2017 Norsko, Skotselv

24.8. - 27.8.2017

http://www.continental2017.com/

ČR reprezentovala Iva Jílková s Dot a Bill.

Konečné pořadí kvalifikace ZDE 


Continental 2016 Finsko, Juva

26.8. - 28.8.2016

http://www.continental2016.fi/wp/home/

Kvalifikační závody pro Continental 2016:

započítávají se 2 běhy Raná 2015, 1 běh Načešice 10. 10. 2015 (IHT 3 ve spolupráci s BCCCZ, rozhodčí Luca Fini IT), 4 běhy Čistá 2015, Tichá 2016 1-2 běhy dle podmínek, Raná 2016 1-2 běhy podle podmínek (jeden nejhorší výsledek se nezapočítává)

ČR reprezentoval Petr Kryštof s Tess a Iva Jílková s Dot.

Konečné pořadí kvalifikace ZDE


Continental 2015 Itálie 
25. - 27. 9. 2015
Více informací naleznete ZDE
Kvalifikační závody pro Continental 2015:
započítávají se 2 běhy Raná 2014, 4 běhy Čistá 2014, 2 běhy Raná 2015 (jeden nejhorší výsledek se nezapočítává)
ČR reprezentoval Tomáš Fajmon s Obelixem a Jeroen Aerts se Sky.
Konečné pořadí kvalifikace ZDE

Continental 2014 Dánsko

Kvalifikační závody pro Continental 2014:
započítávají se 4 běhy Čistá 2013, 2 běhy Raná 2014
ČR reprezentoval Tomáš Fajmon s Royem a Obelixem.
Více informací naleznete ZDE

Continental 2013 Belgie
Kvalifikační závody pro Continental 2013:
započítávají se 4 běhy Koclířov 2012, 2 běhy Raná 2013
V letošním roce reprezentují ČR Miroslav Koško s Glenem, Pavlína Mertová s Bess a jako náhradník (po odstoupení Michala Jindry a Tomáše Fajmona) Miroslav Koško s Nickem. ME se uskuteční v Belgii MAPA ZDE
Více informací naleznete ZDE

 Continental 2012 Holandsko  

Kvalifikační závody pro Continental 2012:
Koclířov 2012 (10.9. - 11.9.2011)
Mezinárodní mistrovství Rakouska (Třída III) kvalifikace na ME 2012 termín: 22. - 23.10.2011 místo: poblíž Freistadtu, Horní Rakousko, bude upřesněno Rozhodčí: Bobby Dalziel, SCO


Continental 2011 Švédsko

 www.continental2011.se

Veterinární požadavky na psy před vstupem do Švédska: http://www.svscr.cz/index.php?art=1031 Kvalifikační závody : Koclířov 2010
Zbývající Kvalifikační závody pro Continentals 2011:
14.-15. 5.2011, Čelina Rozhodčí: UK Nutno se přihlásit nejpozději týden před závodem na e-mail: tomas.fajmon(zavináč)seznam.cz
25. - 26.06.2011 Internationales Rebenland-Trial III (EM Qualifikation 2011) Rozhodčí: Erik Holmgaard, DK Místo: 8463 Muhlkreis, Rakousko Nutno se přihlásit měsíc před závodem na e-mail: tomas.fajmon(zavináč)seznam.cz
Kvalifikační závod v Rakousku byl vybrán z důvodu nejvhodnějšího termínu pro start českých závodníků.

World sheepdog trial

 Pro výběr nejlepších psů na závody od roku 2017 (ME a MS) se bude počítat 2/3 nejlepších bodových výsledků (skóre z každého běhu) daného psa. Při stanovení počtu nejlepších běhů se zaokrouhluje nahoru, tedy z deseti běhů se bere sedm nejlepších nebo z devíti se bude počítat šest. Kvalifikace se může zůčastnit jakýkoliv pes ,jehož psovod má trvalý pobyt na uzemí ČR.

 


 WORLD TRIAL 2017

  12. - 16. 7. 2017, HOLANDSKO

http://www.worldsheepdogtrials.nl/

Konečné pořadí kvalifikace ZDE.

Reprezentovali nás: Tomáš Fajmon a Roy, Iva Jílková a Dot.

Výsledky: http://wkschapendrijven.nl/scores/

Pan Karel Šeba si dal práci a spočítal celkové výsledky z kvalifikací .


 WORLD TRIAL 2014

  3. - 6. září 2014, Faern farm, Tain, Ross-shire - SKOTSKO

 Reprezentovali nás: Roman Holeček a Linka, Martin Maček a Clyde, Petr Kryštof a Tess, Miroslav Koško a Glen.

  


 
WORLD TRIAL 2011

Lowther - ANGLIE

Reprezentovali nás: Pter Kryštof a Skip, Tomáš Fajmon a Obelix.

 


 

WORLD TRIAL 2008

 11. - 14. září 2008, Llandeilo, Carmarthenshire - WALES
Zúčastnil se ho nakonec jen Stanislav Zoufalý, neboť King (pes Tomáše Fajmona) se před závody bohužel zranil.

Staňo závodil druhý den, jako druhý v pořadí, na druhém poli. Trať dokončil s 88 body, došel mu čas a nestihl singl. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!!!

Galerie

TODO

Kontakty

Klub pracovních ovčáckých psů České republiky, z.s.

Předslavice 19

387 01 Předslavice

IČO:26662256

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: 5huzrbf


 Facebook 

 


 

Členové výboru a jejich funkce:

 

Předseda:

Tomáš Fajmon

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Tel.: +420 777 996 102

 


 Tajemník:

Jan Hála

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Tel.: +420 777 826 300

 


 Pokladník:

Jan Hála

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 777 826 300

 


 Ostatní členové výboru:

  Jana Tůmová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Tel.: +420 776 308 862 

 

Hana Hrubá

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 774 590 048

 

Martin Jersák 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 728 242 125

 


 

Administrativa chovu (zasílání přeregistračních a krycích karet):

 

Helena Svobodová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 777 152 303

Registrace psů a štěňat

1) Majitel feny i majitel krycího psa musí být členem ISDS.

2) Od 1. 3. 2015 ISDS aktualizovalo pravidla očních testů pro registraci, ZDE odkaz na stránky ISDS. Český překlad těchto nových pravidel můžete najít ZDE.

3) Krycí karta je ke stažení na stránkách ISDS (odkaz ke stažení), tuto kartu si stáhněte, vyplňte a v případě, že platíte kreditní kartou naskenujte a pošlete mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Krycí kartu je také možno odeslat společně s vaší platbou či šekem poštou ( V případě zájmu jsou tyto karty připravené k odeslání u Heleny Svobodové viz kontakty). Změna poplatků - 12£ pokud je karta zaslaná do 42 dnů od krytí, nad 42 dní 22£.

Její levá menší část zůstává po vyplnění chovateli psa.

Pravá část se zasílá zároveň s krycím poplatkem v librách nebo eurech.

Poslat poštou (nejlépe) v umělohmotné neprůhledné obálce na cenná psaní a zároveň pojistit na částku co je uvnitř.

Adresa: INTERNATIONAL SHEEP DOG SOCIETY Clinton House 4a Goldington Road Bedford MK40 3NF United Kingdom

Poplatky je možné platit také šekem nebo kreditní kartou. Výši aktuálních poplatků najdete v Ceníku poplatků ISDS

 4) Po odeslání krycího listu majiteli feny přijdou domu tzv. omalovánky, které opět musíte vyplnit a poslat s příslušným obnosem (podle toho kolika štěňatům budete chtít nechat vystavit průkazy původu).

Přední strana obsahuje kromě věcí ohledně placení také vlevo dole samolepku, na které jsou určité náležitosti, které je třeba zkontrolovat.

Dam name - jméno feny Dam Reg. No. - registrační číslo feny Dams Owner - jméno majitele feny Dams Owner No.- číslo majitele v ISDS Sire Name - jméno psa Sire Reg.No.- registrační číslo psa Sires Owner - jméno majitele psa Sires Owner No.- číslo majitele v ISDS Mating Date - datum krytí Projected Whelping Date - předpokládané datum narození štěňat Mating Card Received - datum zaregistrování krycí karty Dams eye test CEA: PRA: - datum posledního platného vyšetření očí feny Sires eye test CEA: PRA: - datum posledního platného vyšetření očí psa

Druhá strana se již vyplňuje: Mating details (Informace o rodičích) Dam - fena Name - jméno feny Owner - majitel Name - jméno Registered Number - číslo feny ISDS Address Sire - pes Name - jméno psa Owner - majitel Name - jméno Registered Number - číslo psa ISDS Address

Litter details (informace o narození štěňat) Date Litter Born - datum narození štěňat Number of puppies in litter - počet narozených štěňat Dogs - psů Bitches - fen Number to be registered in this application - udejte kolik chcete registrovat štěňat z vrhu

Name of puppy to be registered - jméno psa/feny (bez diakritiky a do 6ti písmen) Microchip number - číslo čipu (při očipování máte slevu z poplatku (2 Eura/pes) - také tam zapisujeme tetovací číslo Tattoo: číslo Sex - pohlaví, D - dog - pes, B - bitch - fena Colours - barva napište jen anglická začáteční písmena (tabulka je dále) Coat - délka srsti, R - rough - hrubá, M - medium - chlupatá, S - smooth - krátká

Declaration and payment mate - informace kdo omalovánky tvořil Name - jméno, Mr - pan, Mrs - paní, Miss - slečna Telefon Signature - podpis Date - podpis Address

Pak následují stránky se siluetami psů, vezměte pastelky a vymalujte jednoho psa podruhém. Name of puppy to be registered - jméno psa/feny - neplatné škrtněte Napište pod jméno i tetovací číslo Tattoo: číslo Zaškrtněte, co je platné: Please register this puppy in my name - prosím zaregistrujte štěně na mé (chovatelovo) jméno Please transfer this puppy to the person given below - prosím, zaregistrujte štěně na nového majitele a jeho nacionále vyplňte do tabulky Full Name, Mr - pan, Mrs - paní, Miss - slečna Address, Post Code - PSČ, Country - země Czech Republic Postavičky vymalujte (pro lepší přehlednost jsou pastelky) a označte jednotlivé části anglickými začátečními písmeny barev. B - Black - černá, W - White - bílá, Br - braun - hnědá, T - tan - žlutohnědá, BU - Blue - modrá, R - red - červená, SA - sable - žlutá, M - merle. Pod každou malůvkou je tabulka: Colours and markings - Barvy a znaky, Head - hlava, Ears - uši, Breast - hruď, Body - trup, Fore Legs - přední končetiny, Hind Legs - zadní končetiny, Tail - ocas.

Do každé té kolonky k jednotlivým částem vyplňte opět v začátcích anglických písmenek jakou kde to štěně má barvu.

Až to všechno vyplníte a vybarvíte, strčte do obálky, opět nejlépe umělé neprůhledné na ceniny, zároveň s penězi (poplatek v Librách nebo Eurech x počet štěňat) pojistěte na částku, která je uvnitř a tradá do Anglie.

5) Sedíme a čekáme až nám přijdou průkazy původu. Hotovo! Koupě/Prodej psa s ISDS registrací

PŘEVODNÍ LIST Pokud prodáváte psa/fenu kteří už mají vydaný PP ISDS na jméno chovatele a vy je chcete přeregistrovat, musíte vyplnit tento převodní list, vložit do obálky zároveň s originálem PP a penězi a poslat nejlépe v neprůhledné obálce na ceniny na adresu ISDS. Poplatek za přeregistraci činí 10 Liber (nebo 12 Euro - letošní ceník) za psa/fenu.

 

Pokud potřebujte poradit kontaktuje Helenu Svobodovou  +420 731 152 369

 

 

Odkazy

TODO

Inzerát 2

Text druhého inzerátu..

ROM - Registration on Merit

ROM

Zápis z členské schůze 24. 1. 2015

Záhajení 24.1.2015 ve 13.00.

17 členů + 3 hosté

Jelikož není usnášeníschopná většina, přesouvá se schůze o hodinu

Zahájení 24.1.2015 od 14.27

17 členů + 3 hosté

 

Byl schválen zapisovatel – Libor Jungvirt – 16 pro, 1 proti

Slovo prezidenta – Petr Kryštof

-          Zhodnocení závodů v roce 2014

-          Zhodnocení závodů v zahraničí s českou účastí

-          Zhodnocení práce prezidenta a výboru

 • Problémy v komunikaci
 • Problémy s webem KPOP
 • Problém prezidenta s jazykovou výbavou, kdy nemůže komunikovat se zahraničím

-          Prezident tímto rezignuje na svou funkci

Program:

1 . Přijímání nových členů

2. Zhodnocení roku 2014 , vyhlášení šampionátu 2014  (P.Kryštof)

3. Finanční zpráva (R.Holeček)

4. Hlasování o změně délky volebního období na 3 roky

5. Volba prezidenta

6. Volba výboru

7. Volba tajemníka

8. Stanovisko ISDS k možnosti chovat pod ISDS v ČR bez nutnosti členství v KPOP (T.Fajmon)

9. Přednáška Karla Šeby

10. Hlasování o kalendáři akcí

11. Hlasování o žádosti pí. Rájové

12. Debata o možnosti „spolupořádání“ Continentalu společně  s Rakouskem

13. Volná debata (www stránky , atd. atp.)

14. Hlasování o zápisu z val.shr.

Finanční zpráva od Romana Holečka se nebyla předložena, jelikož tento nemohl dorazit z pracovních důvodu. Zpráva bude schválena novým výborem na běžné schůzi.

Byl schválen – pro 17, proti 0

Přijímaní nových členů:

-          Ivana Šimůnková, osobně přítomna, - pro 17, proti 0, zdržel se 0 (od této chvíle může hlasovat)

-          Tereza Frumarová, nepřítomna - pro 0, proti 9, zdržel se 9

-          Monika Rýdlová, nepřítomna - pro 0, proti 6, zdržel se 12

Odhlášení stávajícího člena:

-          Josef Heryán  - pro 18, proti 0, zdržel se 0

Návrh na prodloužení volební doby na 3 roky, kdy právoplatně zvolené vedení by se potvrzovalo jednou za 3 roky

-          Pokud se tento bod schválí, bude zapotřebí toto zanést do stanov

-           pro 17, proti 0, zdržel se 1

Mimořádné valné shromáždění může odvolat prezidenta a výbor, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina zúčastněných členů. Toto musí svolat vedení na základě zákonných předpokladů.

-          - pro 16, proti 0, zdržel se 2

Volby nového prezidenta

-          Jediný kandidát, Tomáš Fajmon

-          pro 15, proti 0, zdržel se 3

Volby nového výboru

-          Všichni navržení kandidaturu přijali

-          Hana Hrubá - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Petr Kryštof - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Martin Jirsák - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Iva Jílková – pro 17, proti 0, zdržel se 1

Volba tajemníka

-          Jan Hála - pro 17, proti 0, zdržel se 1

Chov pod ISDS

-          Jan Hála

 • Pokud někdo chtěl chovat pod ISDS musel být dříve členem KPOP

-          Tomáš Fajmon

 • Tento týden komunikoval s prezidentem ISDS a opětovně se dohodli se, že není problém v tom, aby chovající pod ISDS nemuseli být členy. Máme přednést stanovisko KPOP a je předpoklad, že to bude výbor ISDS akceptovat. Jsou 2 alternativy
  • Udělat výkonnostní limity
  • Bude umožněno přímé členství v ISDS, s tím že zájemce nemusí být členem KPOP

-          Hlasování o tom, kdo je pro zrušení „monopolu“ KPOP pro ISDS v ČR, tzn. bude umožněno jednotlivým občanům ČR být členy ISDS napřímo ,bez povinnosti být zároveň členem KPOP , za účelem chovu - pro 13, proti 1, zdržel se 4

Vyhlášení šampionátu

-          23 párů splnilo kritéria pro vyhodnocení v Šampionátu

-          5. místo – 26 bodů, Tomáš fajmon + Roy

-          4. místo – 28 bodů , Tomáš Fajmon + Obelix

-          3.místo – 33 bodů , Roman Holeček + Pita

-          2.místo – 34 bodů , Martin Maček + Clyde

-          Vítěz – Petr Kryštof + Skip , 38 bodů

Cena emeritního prezidenta, Michala Hrdličky

-          Po dnešní diskuzi se rozhodl, že rozhodnutí pověsí na internet, až bude fungovat

Nabídka paní Rájové na pořádání závodů 10.-11.10. 2015

-          Spolupodílení BCCZ a KPOP tohoto závodu

-          Tento závod by stal součástí kvalifikace na Continental pro rok 2016

-          BCCZ bude hradit rozhodčího včetně dopravy a KPOP zajistí zavaděče po celou dobu závodu + případnou technickou výpomoc (sítě apod.)

-          pro 14, proti 1, zdržel se 3

Kalendář akcí v roce 2015

-          8.5. Lanškroun - předváděčka

-          16.-17. 5. Raná u Loun – dvoukolová kvalifikace

-          6.-7.6. Přestavlky, závod na kravách,  - mají statut mistrovství ČR - pro 14, proti 0, zdržel se 4

-          4.-5.7. Čelina závody, 6.7. školení Čelina

-          11.7. – exhibice Křečany

-          8.-9-8. Hnaní stáda u Michala Hrdličky – uzavřená akce pro členy KPOP a jejich přátele

-          4.-6.9. Čistá Open

-          18.-19-7. Huníkov, závod na kravách

-          1.-2.8. Koclířov – farmářské mistrovství republiky - pro 16, proti 0, zdržel se 2

-          17-18.10. Huníkov ovce

Pořádání Continental klubem KPOP

-          Naskýtá se možnost spolupořádání s Rakouskem v roce 2018 (nejspíš)

-          Tomáš Fajmon dává garanci, že si to vezme za své (i v případě že nebude v době konání prezidentem)

-          pro 12, proti 1, zdržel se 5

Výše členských příspěvků

-          Loni bylo pro KPOP 500 Kč, letos se částka nemění - pro 15, proti 0, zdržel se 3

Aktuální příspěvěk pro ISDS činí 650 Kč - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Startovné

-          Startovné určí pořadatel ve spolupráci s výborem a členové klubu KPOP mají vždy cenu o 50% nižší - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Facebook – pověřenou osobou pro facebook bude Tomáš Fajmon - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Iva Jílková zajistí do příští schůze výboru průzkum bankovních poplatků a případný návrh na změnu banky.

Současné vedení se zavazuje vyřešit problém s webovými stránkami, zejména problém s jejich současnou nefunkčností.

Delegáti pro CCSC :

-          Tomáš Fajmon

-          Michal Hrdlička

-          Iva Jílková

-          pro 15, proti 0, zdržel se 3

Požadavek na víc míst na ME

-          požádáme o navýšení počtu  na 4 místa - pro 1, proti 3, zdržel se 1 - NEPŘIJATO

-          požádáme o navýšení počtu  na 3 místa - pro 11, proti , zdržel se 7

Helena Svobodová informuje tímto členy ISDS, že pro rok 2015 je opět možno využít slevu 20% na všechny genetické testy (CEA apod.) v americké laboratoři Optigen, zadáním kódu ISDS15. 

Hlasování o zápisu – pro 15, proti 0, zdržel se 3

Pravidla očních testů pro registraci štěňat - aktualizace od 1. března 2015

  rodič 1 rodič 2 potomek
1. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Normal registrace štěňěte akceptována
2. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Carrier (přenašeč) registrace štěňěte akceptována
3. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Affected (postižen) registrace štěňěte akceptována
4. CEA DNA testován Normal Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad registrace štěňěte akceptována
5. CEA DNA testován Normal Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace štěňěte akceptována
6. CEA DNA Normal po rodičích CEA DNA Normal po rodičích registrace štěňěte akceptována
  * pokud je doložena parentita * pokud je doložena parentita  
7. CEA DNA Normal po rodičích CEA DNA testován Normal registrace štěňěte akceptována
  * pokud je doložena parentita    
8. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
9. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení rodič s oftalmologickým vyšetřením musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
10. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) CEA DNA testován Carrier (přenašeč) oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
11. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) CEA DNA testován Affected (postižen) registrace zamítnuta
12. CEA DNA testován Affected (postižen) CEA DNA testován Affected (postižen) registrace zamítnuta
13. CEA DNA testován Affected (postižen) Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace zamítnuta
14. CEA DNA testován Affected (postižen) Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad rodič s oftalmologickým vyšetřením musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
15. Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
16. Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení rodič s oftalmologickým vyšetřením s nálezem musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
17. Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace zamítnuta

Podmínky pro akceptování vzorků pro parentitu

do 6 měsíců věku - bude akceptován ustní stěr za podmínky, že bude doloženo potvrzení že vzorek odebral veterinář

nad 6 měsíců věku - budou akceptovány pouze vzorky krve a musí je odebrat veterinář

poznámka - akceptování vzorků na parentitu (nezávisle na věku) odebraných před 1. březnem 2015 ústním stěrem, budou akceptovány po doložení potvrzení, že ústní stěr odebral veterinář.

Oftalmologické vyšetření vrhu

- oftalmologické vyšetření vrhu by mělo být provedeno v rozmezí 6 - 12 týdnů věku štěňat a štěňata musí být očipována.

- registrační papíry štěňěte vezmete k veterináři, ten štěňě vyšetří, ověří a zapíše číslo čipu a výsledek vyšetření na příslušný formulář, který odešlete na ISDS společně s registračními papíry štěňěte.

- jakékoliv štěňě, které vyšetřením neprojde (najde se mu postižení/vada) bude mít na registračním certifikátu vyznačeno: "Tento pes/fena je CEA postižen, a může být v chovu použit pouze s jedincem, který je CEA DNA testován Normal."

- rodiče štěňat, kterým se najde postižení při oftalmologickém vyšetření vrhu, musí být DNA testováni než jim bude povolen další chov.

- oftalmologické vyšetření vrhu (klinické vyšetření očí) se bude štěňatům počítat jako splněná chovná podmínka v budoucnu.

poznámka - pokud jsou štěňata moc stará na oftalmologické vyšetření vrhu, oba rodiče musejí být DNA testováni na CEA před registrací štěňat.

poznámka - jakýkoliv pes nebo fena, kterým bude při oftalmologickém vyšetření nalezeno postižení na PRA nebo PLL budou vyloučení z chovu.